Årsmöte 19-11-18

Närvarande:

Se röstlängd

§ 1 Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Cathrine Kvarnström och till sekreterare valdes Håkan Liljegren

§ 3 Val av justerare

Thomas och Tomas

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 5 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet fann att utlysningen har varit enligt gällande stadgar

§ 6 Föredragning av styrelsens berättelse och bokslut

Cathrine föredrog styrelsen berättelse och det gjordes att tillägg att det nu finns en liten film som Alice Jurström klippt ihop. (Se bilaga 1)

Per Johansson redogjorde för föreningens årsberättelse och gick igenom de stora posterna. (Se bilaga 2)

§ 7 Föredragning av revisionernas berättelse

Revisorerna redogjorde för sin granskning och föreslog att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beslutade enligt revisorns förslag

§ 9 Beslut om årsavgift

Årsavgiften beslutades till 100:-

§10. Val

a. Ordförande

Till ordförande föreslås Fredrik Lindholm

b. Vice ordförande

Carl-Henrik sitter ett år till och ska väljas nästa år

c. Kassör

Per Johansson sitter ett år till och kassör ska väljas nästa år

d. Val av styrelsemedlemmar

Till årets styrelse har inkommit följande namn:

Inga färdiga förslag än

e. Mötet beslutade att välja personer enligt valberedningens förslag

§11. Stadgar

Inga förslag om ändringar har kommit in

§12. Verksamhetsplan

Cathrine gick igenom verksamhetsplanen för kommande läsår (se bilaga 3) Inför kommande år vill vi jobba för att få ett bredare engagemang från föräldrar och vi ska försöka att jobba med det redan inför vårkonserten. Vi vill också jobba framåt och försöka att höja vårkonserterna lite mer än tidigare.

Skolledningen vill också jobba framåt och modernisera kommunikationen och de har regelbundna möten med musiklärarna och träffar även representanter ur styrelsen två gånger per termin.

Sofia redogjorde också för Lucia och att skolan ska vara med på genrepet. Det kommer att bli ett fackeltåg från skolan. Skolan kommer att gå igenom med elever om vad som förväntas av dem under konserten.

Verksamhetsplanen inför 19-20 godkändes

§13. Valberedning

Till valberedningen valdes representanter från nuvarande åk 7. Då Fredrik blir ny ordförande behöver åk 7 kompletteras med ytterligare en medlem så kompletteringsval kommer vid senare möte.

§14. Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet

§15. Övriga frågor

Cathrine avtackades som ordförande av styrelsen genom vice ordförande.

§16. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat

Bilagor

Röstlängd årsmöte

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Resultaträkning

Balansräkning