OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Årsmöte 20-10-19

Närvarande:

Berner/Karlsson
Linda Ohlsson Smith
Reine Dahlberg
Anders Kjällström
Ida Axelsson
Joacim Wall
Malin Lindquist Skogar
Emma Johansson
Johanna Larsson
Aime Gummesson
Daniel Grindelid
Tomas Hedman
Fredrik Lindholm
Alice Jurström
Moa Näsström
Carl-Henrik Ljungqvist
Per Johansson
Michael Andersson
Claes Andersson

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarade mötet för öppnat. Vissa deltar via teams.

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet väljer Fredrik till mötesordförande och Daniel till mötessekreterare.

§3 Val av justerare

Claes Andersson och Michael Andersson väljs till justerare.

§4 Fastställande av dagordning

Mötesordföranden frågar om någon har några frågor eller synpunkter på dagordningen. Dagordningen anses vara fastställd.

§5 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet anses vara behörigt utlyst.

§6 Föredragning av styrelsens berättelse och bokslut

Fredrik Lindholm läser upp verksamhetsberättelsen i sin helhet. Han finner, i samband med uppläsningen några felaktigheter i materialet rörande datum och annat, och som kommer att justeras innan det publiceras.

Per Johansson redogör för föreningens revisionsberättelse och går igenom de stora posterna. Han konstaterar en förlust på 30 000 kr för läsåret och härleder de minskade intäkterna till Corona. Aime Gummeson förmedlar att hon har fått presentkort för den musikupplevelse som sköts på framtiden i våras. Därav är förlusten troligt omkring 20 000 kr mindre.

§7 Föredragning av revisionernas berättelse

Revisorn redogjorde för sin granskning och föreslog att bevilja ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enligt revisorns förslag.

§9 Beslut om årsavgift

Årsavgiften har varit 100 kr väldigt länge (flera år). Med utgångspunkt från den historiken och föreningens behov av intäkter föreslår mötet en höjning av medlemsavgiften till 150 kr.

Mötet beslutar att årsavgiften för 2020-2021 ska vara 150 kr.

§10. Val

a. Vice ordförande

Till vice ordförande föreslår valberedningen Tomas Hedman.

b. Kassör

Till kassör föreslår valberedningen Jessika Johansson.

c. Sekreterare

Till sekreterare föreslår valberedningen Daniel Grindelid.

 

Mötet beslutar att välja personer enligt valberedningens förslag.

§11. Stadgar

Inga förslag för förändringar kring stadgar har inkommit.

§12. Verksamhetsplan

Fredrik går igenom verksamhetsplanen för kommande läsår.

Verksamhetsplanen inför 2020-2021 godkänns av mötet.

§13. Valberedning

Fredrik flaggar för att han har kvar sin post i ytterligare ett år och att valberedningen behöver påbörja arbetet med att ta fram förslag till en ny ordförande inför nästa läsår.

§14. Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

§15. Övriga frågor

1.

Fredrik Lindholm redogör:

Skolledningen har, utan att upplysa någon annan part i förväg, skickat ut information om att luciakonserten är inställd, trots att konserten inte är i skolans regi. Wermland Opera har tidigare bekräftat att de kan och får genomföra en luciakonsert. Vid förfrågan om underlag för beslutet pekas på en riskanalys, som vid närmre granskning visar sig ej existera, eller finnas någon annanstans.  Skolledningen kallar föräldraföreningen och Wermland Opera till ett möte, med extremt kort varsel, angående det inträffade, varvid endast Fredrik från föräldraföreningen deltar. De påvisar oförståelse för hur samarbetet mellan skolan, föräldraföreningen och Wermland Opera fungerar.  Hanteringen är anmärkningsvärd i flera aspekter.

Det saknas beskrivning hur de olika rollerna (skolledning, föräldraförening och Wermland Opera) ska förhålla sig till varandra och vilket mandat varje roll har.

Carl-Henrik Ljungqvist lägger till:

Luciakonserter genomförs på lördag och söndag. Har skolledningen något att säga till om huruvida barnen en konsert under barnens ledighet? Finns det något som hindrar att föräldraföreningen fortsätter att planera en luciakonsert?

Aime förmedlar att övningsveckan innan konserten kommer att utifrån skolledningens beslut bli en vanlig skolvecka, varför det blir svårt att genomföra en konsert om inte repetitioner kan bedrivas.

Per Johansson finner att argumenten som lagts fram från skolledningen inte är grundade på fakta och att föräldraföreningen bör ha en fortsatt diskussion och få ett beslut som beaktar de förslag som finns som t ex att genomföra konserter i mindre format och som är grundat på de förutsättningar som faktiskt finns.

Mötets förslag är att frågan ska drivas vidare från föräldraföreningen och att föräldraföreningen ska få ta del av den riskanalys som det hänvisas till från skolledningen och att Fredrik kontaktar skolledningen och Wermland Opera för att få en fortsatt, konstruktiv dialog.

2.

Mikael Andersson:

Elevantalet sjunker och flera elever slutar innan utbildningen är avslutad. Vet man varför och gör man någon uppföljning på detta?

Fredrik svarar utifrån sina erfarenheter:

Man marknadsför inte musikklasserna så hårt längre från skolan. Utbildningen har minskat från att tidigare ha varit två-parallellig till att bara vara en klass per årskurs på högstadiet (av utrymmesskäl och att underlaget inte var lika stort).

Aime kompletterar:

Det är inte längre ”tillåtet” att marknadsföra utbildningen efter privatiseringen av skolan. Elever erbjuds även många fler val idag än hur det var tidigare innan det fria skolvalet. För många är det tufft att gå i profilklass i stor skola och det är lätt att känna sig utsatt och mer synliggjort än vad många kanske önskar. Tidigare så var det högre tryck på platserna och om man tidigare valde att sluta så gick det inte att komma tillbaka och idag är det möjligt att komma tillbaka om man slutar.

Föräldraföreningen bör hitta fler kanaler att kommunicera med sina ”föräldrar” än att gå via skolmailet och blogg. Det bör vara möjligt att skicka mail direkt från föräldraföreningen från alla föräldrar.

Inget beslut togs i frågan.

§16. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackar för allas deltagande, tackar av avgående styrelsemedlemmar med ett hjärta choklad, och avslutar mötet i god stämning.