Årsmöte 18-10-15

Närvarande:

Cathrine Kvarnström (Ordförande), Aime Gummesson, Per Johannson (Kassör), Tomas Hedman, Lisa Lindblom, Alice Jurström, Carl-Henrik Lundqviist, Malin Skogar, Pernilla Edström, Reine Dahlberg, Petter Josteus, Thomas Gentelius, Thomas Skoglund, Jessica Johansson, Maria Starrin

Årsmöte för Föräldraföreningens verksamhet 15/10 2018

§1. Mötets öppnande

Cathrine K, gjorde en presentation av sig själv för oss alla som närvarande

§2. Val av funktionärer för årsmötet

Ordförande: Cathrine Kvarnström

Val av justerare: Tomas Hedman och Lisa Lindblom

Val av sekreterare: Aime Gummeson

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar

§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet ansågs vara behörighen utlyst.

§5. Föredragning av styrelsens berättelse och bokslut

Cathrine gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017-2018. Inflikade presentation av ny musiklärare Alice Jurström, 27 år. Hon har gått på Norrstrandsskolan i musikklass. Alice har läst musik i fem år i Göteborg.

Anna Hjärpe och Sofia Hedberg inflikade lite om filmerna som de vill göra för att göra reklam om musikklasserna och varför de inte blivit av än.

Cathrine berättade att ett samarbete med skolledningen och personal är igång. Nästa möte är under v.44.

Pär Johansson går igenom bokslut. Föreningen har nu swish och visma.

§6. Föredragning av revisorernas berättelse

Pär läser upp det Erik Sundström, revisor, skrivit och enligt revisorn är allt i sin ordning.

§7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.

§8. Avgifter till föreningen

Beslut om årsavgift. Kan kvarstå vid 100kr/år och fam

§9. Val

Följande personer valdes av årsmötet enligt förslag från valberedningen (Tomas Gantelius o Petter Josteus)

Vice ordförande: Carl-Henrik-vice

Kassör: Inget val då Pär Johansson fortsätter ett år till

Nya medlemmar från åk 4: Pernilla Edström och Terese Fjällman väljs in från åk 4

Revisorer: Håkan Mörtsell (sup) och Jessika Johansson (ordinarie)

§10. Stadgarna

Stadgarna, delades inte ut. Går att läsa på webben. Inga ändringar ska göras i nuläget.

§11. Verksamhetsplanen för 2017-2018

Planen är inte i detalj, men den är gjord som ”lägsta ribba” för vad vi ska genomföra varje år. Det är 25-års jubileum det här året. Vi lägger lite extra krut på vårkonserten. Var, hur och när vet vi inte än.

Skolledningen berättar om den ”röda tråden” från mellan till högstadiet. Vad kan vi bli bättre på och hur kan vi planera under året. Olika frågor som jämn arbetsbelastning vid konserter. De berättade att nu är det Anna och Sofia som är kontakten för FF, inte Alf Holmberg.

Berättar om möten med Cathrine och Carl-Henrik som ligger på tisdagar med jämna mellanrum. Viktigt för vår verksamhet.

Fråga till skolledningen om söktrycket. Man marknadsför sin verksamhet mer nu än vad det varit för några år sedan.

Fråga till skolledningen om två musikklasser. Just nu stort tryck på vår skola. Musikklasserna består!

§12. Valberedning

Till valberedning för nästa år valdes Reine Dahlberg och Håkan Liljegren

§13. Motioner

Inga motioner inkomna

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§15. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.