OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 17-09-19

Närvarande:

Anna-Karin Hamrén, Cathrine Kvarnström, Aime Gummesson, Berit Ekespång, Håkan Liljegren, Reine Dahlberg

På grund av få deltagare var mötet inte beslutsmässigt, utan bara diskussioner fördes!

§1 Mötets öppnande

Anna-Karin förklarade mötet för öppnat

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll

Bordlades till nästa möte.

§4 Kassören

Kassören ej närvarande så ingen info från det.

§5 Musiklärarna

Klasserna håller på med soppluncher i Norrstrandskyrkan.

5:or ej med då de ska göra Jorden runt-sånger v 42 med sånger av Gullan Bornemark. Två föreställningar är bokade.

Flera ställen har hört av sig och beställt luciatåg

När klasserna ska se Annie så går skapande skola in och betalar för åk 6, så föräldraföreningen behöver sponsra åk 4 och 5.

Torsd v43 kommer klasserna sjunga i Grava kyrka.

Åk 9 har fått erbjudande om att åka med till Friends Arena på ”We are the voice” den 4:e nov.

Nu på torsdag 21/9 är det möte med Wermland Opera.

§6 Rapport från mötet med skolledningen den 29 augusti

Anna-Karin och Cathrine har träffat skolledningen. Det var ett konstruktivt möte där alla fick förklara och tydliggöra sina respektive roller. Vi jobbar alla för att det ska bli så bra som möjligt.

Nytt möte blir den 17:e okt.

§7 Årsmötet (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, dagordning)

Årsmötet blir den 17:e okt kl 18:00. Anna-Karin skriver ihop en årsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet.

§8 Valberedningen

Vi saknar fortfarande en kassör. Vårt förslag är att det finns ett överlapp mellan vice ordförande och ordförande, så förslaget är att vice ordförande väljs på ett år och ordförande på två.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet den 17:e okt.

§11 Mötets avslutande

Anna-Karin förklarade mötet för avslutat.