Styrelsemöte 180307

Närvarande:

Per Johansson, Aime Gummesson (musiklärare), Lisa Lindblom, Malin Skogar, Reine Dahlberg, Carl-Henrik Ljungqvist, Håkan Liljegren, Cathrine Kvarnström

§1 Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3 Föregående protokoll

Eftersom det var lite bortom med protokollet valdes justeringsmän som godkänt protokollet.

§4 Kassören

Per har nu tillgång till internetbanken men Nette har fortfarande programmet för bokföring. ca 300′ finns i kassan just nu.

§5 Musiklärarna

Drygt 60st har sökt till musikklass till nästa år. Många var sjuka så det drog ut lite på tiden, men nu har inbjudningar gått ut till 30 elever som alla tackat ja.

Några missförstånd uppstod och vi behöver kanske information på något mer språk än svenska.

Vi pratade lite om hur vi kan behålla ett bra söktryck och önskade att kommunen skulle lyfta fram och tydliggöra olika inriktningar, där musikklasserna är en av dessa.

Fyran som började i höstas har ”landat” och fungerar bra. 5C har sopplunch 27:e mars och 6C 24 april.

Det blir en ”Mäster Mozart” som kommer efter påsk.

§6 Vårkonsert

29:e maj är bokat för vårkonsert 18:30. Aime kollar upp hur vi ska göra med ljudet om det går att göra på ett liknande sätt som förra året och kontaktar Reine så snart det är klart. Aime bokar upp musiker men gör det i samråd med Per.

Vi beslutade att söka om Swish inför vårkonserter. Per ordnar med detta.

Vårruset är också den 29:e så vi behöver ta en extra

§7 Övriga frågor

Cathrine och Carl-Henrik har träffat rektorerna och det var ett positivt möte. Studenter från Karlstads Universitet ska göra en reklam- / kampanjfilm. Håkan samlar ihop filmklipp som eventuellt ska vara med.

§8 Nästa möte

11 april i Musikhuset

§9 Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.