OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 20-11-02

Närvarande:

Fredrik Lindholm, Aime Gummesson, Jessica Johansson, Daniel Grindelid, Moa Näsström, Claes Andersson, Malin Lindquist Skogar, Alice Jurström, Reine Dahlberg, Tomas Hedman, Michael Andersson

§28. Mötets öppnande

Fredrik öppnar mötet och förmedlar att agendan för detta möte i stort bara är punkten om att avrapportera från mötet med rektorer och Värmland Opera.

§29. Avrapportering från Fredriks träff med rektorer och Värmland Opera

Sammanfattat ur dialogen på mötet:

Fredrik förmedlar att man huvudsakligen inte vill att Karlstad kommun ska betraktas som smittspridare, varför de varit noga med att snabbt kommunicera och avstyra luciakonsertaktiviteten på CCC.

Skolledningen hänvisar till Barn- och Ungdomsförvaltningen. Fredrik frågade Maria Kjellström om varför kommunens rekommendationer skiljer sig mot Region Värmlands, men inget tydligt svar på detta finns.

Skolledningen har kommunicerat till föräldraföreningen att det är bra om det finns ett positivt besked i kommunikationen med elever och vårdnadshavare, och de har lyft möjligheten att spela in något och göra någon form av digital kalender med respektive klass. Och att de naturligtvis står för kostnader relaterat till att spela in. Det är svårt att komma någon annan vart med några andra konsertalternativ som föreslagits, då de har mentalt stängt alla andra möjligheter, och att det då är svårt att föra en dialog med dem om några alternativ.

Skolledningen har också kommunicerat att de inte vill att det samarbetas med någon annan skola eller verksamhet kring upplägget. Värmland Opera har öppnat upp möjligheten att använda deras lokaler för att kunna spela in material. Skolledningen uttrycker dock önskemål om att elever inte ska lämna skolan, då det ökar risken för smittspridning.

Alice konstaterar att även om förslaget om en digital kalender inte är initierat från föräldraföreningen och lärarna, så kan det vara mycket bra i marknadsföringssynpunkt. Musikklasserna skulle få en bra marknadsföringskanal via kommunen och kunna vara något som finns med som material i skolvalet.

Malin Skogar undrar hur vi ska resonera framåt för att få ett långsiktigt engagemang och att det känns bra och rättvist med hur beslut tas om vad som planeras. Aime och Alice kommenterar att, som det har hanterats i år så har musiklärarna inte fått vara del av planeringen för musikklassernas verksamhet i den utsträckning som är nödvändigt för att kunna bidra i planen på ett bra sätt. Skolan vill att musikklasserna ska se bra ut och vara profilerande för skolan, men det rimmar dåligt med hur skolan jobbar med att få musikklassverksamheten att fungera.  Det uttrycks i mötet att skolan inte verkar ha kunskap i vad som händer i musikklasserna och hur de behöver arbeta för att få musikklasserna att fungera bra.

Alice och Aime tycker att idén om att göra en digital kalender är bra under förutsättning att det finns både tekniskt och organisatoriskt stöd från skolan. I annat fall blir det svårt att genomföra.

För det kortsiktiga samarbetet behöver en praktisk plan för att få till något komma på plats. Michael lyfter att kommunen har avtal med Olle Produktion och Television och att ett första steg bör vara att beskriva och kontrollera med Olle Produktion och Television om det är tekniskt och organisatoriskt möjligt att genomföra i tid till att få till en kalender.

För det långsiktiga samarbetet bör vi få till ett möte mellan styrelsen och föräldraföreningen och övriga inblandade parter för att hitta ett fungerande förhållande och arbetssätt tillsammans. Och samtala om vad synen på vad musikklasserna ÄR från skolan; var vill vi vara om fem år med musikklasserna? Vilken typ av verksamhet är det som elever som söker till musikklass ska få ta del av?

Reine ringer Olle och kollar proaktivt med honom så att vi vet om förutsättningarna för att jobba med Olle Produktion och Television med inspelning finns. Moa Näsström kollar med Malin på Nöjesfabriken om det skulle gå att använda någon av deras lokaler för inspelning.

Fredrik tar med sig de två samarbetsfrågorna till mötet med rektorerna imorgon och lyfter styrelsens syn på hur vi resonerar i både den korta och långsiktiga planen, där målet med den långsiktiga är att få till ett möte med alla berörda parter den 20 januari. Fredrik kallar till ett möte med styrelsen cirka en vecka innan.

Malin Skogar lyfter fram att, även om vi det här mötet har talat om problemställningar, försvårande omständigheter och olika typer av missnöjen så är vi allmänt oerhört nöjda över allas prestationer och den kvalité som presterats genom åren.

§30. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§31. Nästa möte

11 januari 2021

§32. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet kl 19.00 i positiv anda.