Styrelsemöte 21-04-12

Närvarande:

Alice Jurström
Claes Andersson
Daniel Grindelid
Fredrik Lindholm
Linda Ohlson Smith
Malin Lindquist Skogar
Michael Andersson
Pernilla Edström
Tomas Hedman
Magnus Ståhl

Dagordning

§56. Mötets öppnande

§57. Godkännande av dagordning

§58. Föregående mötesprotokoll

§59. Kassören

§60. Rapport från möte med rektorer

§61. Musiklärarna

§62. Klassresa

§63. Övrigt

§64. Nästa möte

 

§56. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§57. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen. Direkt och enhälligt.

§58. Föregående mötesprotokoll

Fredrik går igenom mötesprotokollet från 2021-03-08. Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.

§59. Kassören

Jessica rapporterar att det finns ca 255 000 kr i kassan. Hon rapporterar även att en stipendieskuld till en Våge är reglerad.

§60. Rapport från möte med rektorer

Fredrik rapporterar från Fredriks och Tomas senaste möte med rektorerna:

Magnus och Mikael har träffat Tomas och Fredrik. Tomas och Fredrik blev även efter detta möte inte helt kloka på vad skolan har för målsättning relaterat till musikklasserna. Det lyfts funderingar på hur musikklassverksamheten ska se ut från 2022 och framåt. Föräldraföreningen upplever inte att vi får något gehör för de positiva aspekter vi lyfter fram, utan att det istället betraktas som något som måste hållas tillbaka för att uppnå likvärdighet för alla klasser i alla årskurser. Det upplevs att det finns en attityd från ledningens sida att de ser på musikklasserna som att det är toppade lag och att de utarmar övriga klasser. Föräldraföreningen delar inte den synen.

Föräldraföreningen uttrycker en farhåga för att de nya rektorerna har för lite och svagt beslutsunderlag för att kunna genomföra förändringar kring musikklasserna, och att de bör få ta del av mer underlag för att förstå vad verksamheten är och hur den bidrar till Norrstrandsskolans profil.

Fredrik föreslår att vi kallar rektorerna till styrelsemötet den 10 maj för att vi ska lyfta frågorna från hela styrelsen och att både vi och dem ska få höra flera infallsvinklar. Mötet bifaller förslaget.

Efter att ha kommit in från promenad förmedlar Malin Lindquist Skogar att det kan finnas en vits med att föra dialogen med rektorerna efter skolavslutningen, när de har mer tid att ge till frågan. Dels det och att frågan inte bör vara ett ämne som hanteras mellan föräldraföreningen och rektorerna, utan att den är en större fråga som mer bör adressera vad Karlstad kommun erbjuder för inriktningar i konkurrens med friskolealternativen.

Michael finner att det vore gynnsamt att därför även bjuda in Johan Sjövall som är utbildningschef på Karlstadkommun och som jobbar med förvaltningen även i andra profilklasser inom kommunen.

Fredrik tillser att rektorer och Johan Sjövall blir kallade till nästa möte.

§61. Musiklärarna

Elevens val är ca 60 minuter i veckan. Mellanstadiet har idag 200 minuter musik och högstadiet har idag 180 minuter musik. Om elevens val försvinner så blir det inte mycket tid kvar att bygga profilen på. Det behöver lyftas och diskuteras för att förstå vad vi behöver göra om det skulle hända. Sedan tidigare har ledningen förmedlat att om det blir så att elevens val försvinner så får frågan hanteras då, men att deras prioritet främst är att alla elever ska gå ut med behörighet.

Fredrik kontaktar sina kontakter på Adolf Fredriks och Sollentunas musikklasser för att koppla ihop oss med dem och höra hur de resonerar och vilka frågeställningar de brottas med och vad som händer hos dem ifall elevens val dras in.

§62. Klassresa

9H har ansökt om att få stipendie till klassresa. Ansökan är en väldigt god och detaljerad skrivning. Ansökan godkänns av mötet.

§63. Övrigt

Inga övriga frågor finns i samband med att sekreteraren lämnar mötet innan mötet avslutats.

§64. Nästa möte

Fredrik tackar för mötet och hälsar oss välkomna om en månad igen.