OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-10-25

Närvarande:

Tomas Hedman
Alice Jurström
Magnus Ståhl
Jessica Johansson
Marie Bryggegård
Aime Gummeson
Michael Andersson
Robert Granbom
Moa Näsström

Dagordning

§125. Mötets öppnande

§126. Godkännande av dagordning

§127. Val av justerare

§128. Fastställande av styrelse/fimatecknare

§129. Kassören

§130. Luciakonsert

§131. Övriga frågor

§132. Mötets

 

§125. Mötets öppnande

Tomas Hedman öppnar mötet med att låta Robert Granbom presentera sig. Marie Bryggegård ska gå inom kort varför §130. Luciakonsert behandlas omgående efter mötets öppnande.

§126. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§127. Val av justerare

Mötet väljer Fredrik Lindholm och Michael Andersson till justerare.

§128. Fastställande av styrelse/fimatecknare

Tomas Hedman tillträder som ordförande.

Johanna Larsson tillträder, i sin frånvaro, som vice ordförande.

Robert Granbom och Erik Hagström tillträder som representanter för åk 4.

Mötet beslutar att Tomas Hedman och Jessica Johansson ska vara firmatecknare. Jessica ombesörjer att Tomas registreras i banken och så att Fredrik Lindholm avregistreras däri.

§129. Kassören

Jessica Johansson har ännu inte tagit tag i året men rapporterar att det inkommer en del årsavgiftsinbetalningar. Tomas föreslår att vi även påminner om att betala in årsavgifter i samband med att vi frågar efter representanter till produktionsgruppen (se §130).

§130. Luciakonsert

Marie Bryggegård rapporterar att det har varit en del avhopp från organisationen runt luciakonserten och att de behöver hjälp med att få ihop personer till produktionsgruppen.

Det saknas totalt 9 personer.

Valberedningen jobbar hårt och effektivt och sonderar mötet efter möjliga personer att engagera. Robert Granbom tackar ja till att ta en post i Glögg och Brand direkt under brinnande möte varför det efter några ögonblick endast saknas 8.

Ett första möte inför luciakonserten kommer att kallas till senast fredag v 45 varför representanter behöver tas fram snarast. Styrelsen åläggs att fråga efter 2 personer per klass för att fylla upp de poster som saknas i produktionsgruppen.

Positionen för sponsorer och marknadsföring är vakant. Moa Näsström kontaktar Wallinders direkt för att hantera sponsorfrågan med dem.

Fredrik Lindholm rapporterar att han varit på möte om luciakonserten tillsammans med rektorerna, Operan, CCC, JK Ljud & Ljus och föräldraföreningen. Barn ska gärna ha med sig dricksflaska med vatten under luciaveckan för att det inte ska gå åt så mycket muggar. CCC och Operan är mycket tillmötesgående och välvilliga till konserten och rektorerna får snabbutbildning under mötet i om vad luciakonsertarbetet innebär.

Aimes personliga åsikt är att de får mycket stöttning och att alla är välvilliga till att göra justeringar i planering för att allt ska fungera bra för alla parter.

§131. Övriga frågor

Alice har varit i Kronoparksskolan och marknadsfört musikklassverksamheten. Eleverna från Kronoparksskolan ska få komma på studiebesök efter jul. Hon har dock ingen fråga om det.

§132. Nästa möte

Tomas Hedman föreslår måndag 22 november (vecka 47). Tomas frågar om vi ska ses fysiskt. Mötet tycker det låter fint.

Tomas kallar till ett fysiskt möte i musikhuset vecka 47.

§133. Mötes avslutande

Mötet förklarar mötet avslutat kl. 19.15 och hälsar alla välkomna till nästa möte.