Styrelsemöte 22-01-17

Dagordning

§143. Mötets öppnande
§144. Godkännande av dagordning
§145. Val av justerare
§146. Godkännande av tidigare protokoll
– Diskussion IRL el digitalt
§147. Kassören
§148. Musiklärarna
§149. Vårens verksamhet
– ansökningsperiod
– vårkonsert
– stipendier
– stipendiekommitté
§150 Webbsidan
§151. Övriga frågor
§152. Nästa möte
§153. Mötets avslutande

 

§143. Mötets öppnande

Tomas Hedman tuggar ur smörgåsen, slår på kameran och öppnar mötet kl. 18.02.

§144. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§145. Val av justerare

Moa och Michael justerar protokollet

§146. Godkännande av tidigare protokoll

Det finns flertalet protokoll som ej godkänts. Tomas uppdrar åt styrelsen att läsa in sig på ogodkända protokoll så att de kan godkännas under nästa möte.

Magnus skriver ut och skriver under årsmötesprotkollet i egenskap av justerare, skriver under och skickar till Moa Näsström för underskrift.

§147. Kassören

Jessica rapporterar att 65 000 kr har inkommit från luciakonserter. Det har kommit in några kostnader, men det saknas trolig några. Just nu har vi ett resultat på 66 000 kr. Det har inkommit 47 medlemsinbetalningar. 165-170 elever går musikklass, och även om det är familjemedlemskap så saknas ett större antal. Det kan mycket väl vara så att informationen gått flertalet förbi. Aime tar fram en påminnelse om att göra inbetalningen och lägger ut info till mellanstadiet och förmedlar till styrelsen så att vi kan kommunicera även till högstadiet.

§148. Musiklärarna

Det är inte så uppåt i musikplaneringen, mest relaterat till Corona. Det är tufft med planeringen då många är borta, både bland elever och lärare. Klasskonserter planeras för att hålla det till mindre grupperingar. Möten för inför skolvalet blir digitalt, som förra året. Nackdelen är att informationen når fler föräldrar än elever och att det är synd att det inte går att få ut inspirerande kommunikation med nuvarande elever ”live” till eleverna själva.

Tomas kompletterar med att vi är jätteglada för att luciakonserten gick att genomföra och att den blev så bra. Aime förmedlar positiv feedback som inkommit i efterspelet efter konserten.

§149. Vårens verksamhet

Ansökningsperiod

Aime oroar sig lite för att vi inte når eleverna när allt blir digitalt. Informationsmötet för intresserade fyror är nästa vecka. Tomas är med och informerar om föräldraföreningen.

Vårkonsert

Vi hoppas, bokar och övar. I sämsta fall så blir den uppdelad klassvis, men det roligaste är naturligtvis om vi kan få med alla på samma konsert.

Stipendier

Det är möjligt för elever att söka musikstipendier. Musikstipendier kan sökas av högstadieelever under våren, och delas ut till skolavslutningen. Information om hur man gör och att de finns kommuniceras av musiklärarna på webbsidor och andra kanaler.

Stipendiekommitté

I stipendiekommittén sitter musiklärarna och två styrelserepresentanter som inte har elever på högstadiet. Styrelsekommittén väljs under nästa möte.

§150 Webbsidan

Webbsidan känns inte aktuell och behöver uppdatering med lite texter och uppdatering med datum för aktuella händelser. Tomas tar på sig att skapa lite innehåll, Daniel kan publicera.

§151. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§152. Nästa möte

Nästa möte bokas till måndag den 21 februari kl. 18-19.

Tomas bokar in förslag på mötestider under våren.

§153. Mötets avslutande

Mötet avslutades i positiv anda kl. 18.50.

Rulla till toppen