OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Årsmöte 21-10-25

Närvarande:

Aime Gummeson
Jessica Johansson
Moa Näsström
Alice Jurström
Marie Bryggegård
Marcus Lagerkvist
Robert Granbom
Per Johansson
Christer
Magnus Ståhl
Markus Gårdbäck
Tomas Hedman
Fredrik Lindholm
Daniel Grindelid
Michael Andersson

Dagordning

§109. Mötets öppnande

§110. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§111. Fastställande av dagordning

§112. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

§113.Val av justerare

§114. Föredragning av styrelsens berättelse eller bokslut

§115. Föredragning av revisorernas berättelse

§116.Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§117. Beslut om årsavgift

§118. Val

§119. Stadgar

§120. Verksamhetsplan

§121. Valberedning

§122. Behandling av motioner och förslag

§123. Övriga frågor

§124. Mötets avslutande

 

§109. Mötets öppnande

Fredrik förklarar mötet för öppnat kl. 18.04

§110. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet väljer Fredrik till mötesordförande och Daniel till mötessekreterare.

§111. Fastställande av dagordning

Mötesordföranden frågar om någon har några frågor eller synpunkter på dagordningen. Inga synpunkter inkommer. Dagordningen anses vara fastställd.

§112. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet anses vara behörigt utlyst.

§113. Val av justerare

Moa Näsström och Magnus Ståhl väljs till justerare.

§114. Föredragning av styrelsens berättelse och bokslut

Fredrik Lindholm läser upp verksamhetsberättelsen för 2020 och 2021 i sin helhet.

Jessica redogör för föreningens bokslut och belyser de viktigaste posterna. Resultatet för verksamhetsåret hamnade på omkring -31 000 kr. Det är ett rimligt resultatet med tanke på att inga inkomstbringande konserter eller aktiviteter genomförts på grund av pandemin.

§115. Föredragning av revisionernas berättelse

Per Johansson redogjorde för sin granskning av föreningens bokslut och föreslog att bevilja ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§116. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enligt revisorns förslag.

§117. Beslut om årsavgift

Årsavgiften höjdes förra årsmötet till 150 kr. Mötet finner att beloppet även är relevant för kommande verksamhetsår. Mötet beslutar att årsavgiften för 2020-2021 ska vara 150 kr.

§118. Val

a. Ordförande

Till ordförande föreslår valberedningen Tomas Hedman.

Mötet beslutar att välja Tomas Hedman enligt valberedningens förslag.

b. Revisorer

Valberedningen har inte fått fram några förslag på revisorer varför den lämnas vakant tills förslag framkommit.

c. Medlemmar i styrelsen

Till nya medlemmar för åk 4 föreslår valberedningen Erik Hagström och Robert Granbom

Mötet beslutar att välja dem enligt valberedningens förslag.

d. Fyllnadsval Vice Ordförande

Till Vice Ordförande under det kommande året  föreslår valberedningen Johanna Larsson.

Mötet beslutar att välja Johanna Larsson enligt valberedningens förslag.

§119. Stadgar

Inga förslag för förändringar kring stadgar har inkommit.

§120. Verksamhetsplan

Fredrik går igenom verksamhetsplanen för kommande läsår.

Michael Andersson kommer till mötet.

Verksamhetsplanen inför 2021-2022 godkänns av mötet.

§121. Valberedning

Valberedningen jobbar vidare med att hitta revisorer till styrelsen.

§122. Behandling av motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

§123. Övriga frågor

Tomas Hedman har en fråga som är ett påstående och vill tacka Fredriks arbete som ordförande i föreningen under flera omgångar. Fredrik förmedlar att det varit en ynnest att få vara med och påverka musikklassernas närvaro på Norrstrandsskolan. Han får en bukett blommor. Mötet tackar Fredrik.

§124. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat kl. 19.03. Mötet avslutades i god stämning.