Styrelsemöte 21-06-14

Närvarande:

Fredrik Lindholm
Reine Dahlberg
Magnus Ståhl
Aime Gummeson
Alice Jurström
Tomas Hedman
Jessica Johansson
Michael Andersson
Linda
Claes Andersson

Dagordning

§75. Mötets öppnande

§76. Godkännande av dagordning

§77. Föregående mötesprotokoll

§78. Kassören

§79. Rapport från möte med rektorer

§80. Musiklärarna

§81. Övrigt

§82. Nästa möte

§75. Mötets öppnande

Fredrik öppnar mötet kl. 18.01 med att förmedla att det finns ett antal styrelsemötesprotokoll som inte är godkända ännu.

§76. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes genom att Fredrik säger att den är ok.

§77. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från förra mötet gicks inte igenom.

§78. Kassören

Jessica rapporterar att stipendier och bidrag till resor har betalts ut och att det i dagsläget finns strax över 200 000 kr på kontot. I övrigt så händer det inte så jättemycket.

Fredrik redogör lite mer i detalj kring de resor och stipendier som betalats ut från föräldraföreningen.

§79. Rapport från möte med rektorer

Dialogen med rektorerna känns bättre och Fredrik och Tomas upplever att de verkar ta saker på mer allvar än tidigare. Vi fortsätter att uttrycka oro kring situationen kring relationen mellan musikklasserna och övriga klasser, specifikt kring årskurs 7. Det råder frustration både bland föräldrar och eleverna i årskurs 7 över att hanteringen är tafatt och att det inte upplevs som att det ges gehör för önskemål om möten och samtal med inblandade parter. De möten som inte blir av i fysisk form innan sommaren har brevledes från rektorerna i någon utsträckning utlovats i samband med skolstart.

§80. Musiklärarna

Aime förmedlar att ett första möte med Wermland Opera har genomförts med anledning att kunna genomföra en luciakonsert och ytterligare möte med föräldraföreningen, operan och musiklärarna är bokat till denna vecka. 9:ornas spex blev inställt av nämnden och även årskurs 4s musikinspelning ställdes även den in. Inspelning av vårkonserten genomfördes dock. Den har länkats från Karlstad kommuns facebook-sida. Det är roligt att det verkar som att kommunikatörerna på Karlstad kommun verkar uppskatta underlaget och att det faktiskt sprids material från musikklassverksamheten.

Det har skickats ut information om att det finns klass med engelska-profil på Norrstrandsskolan, vilket lett till att 4 elever i årskurs 6 byter klass och inriktning. Det är mycket underligt att det inte informerats om att det finns inriktning med musikprofil också, så att elever även kan överväga att byta inriktning till detta.

§81. Övrigt

Hur kan vi nå ut till resten av föräldraföreningsgruppen med information och reaktioner på händelser? Det är bra om klassrepresentanterna kan kommunicera information om föräldraföreningen på föräldramöten men också att klassrepresentanterna kan uppdatera övriga föräldrar i klasserna i andra kanaler som de har tillgång till (facebookgrupper, maillistor etc). Sekreteraren kan skicka ut information till klassrepresentanter att publicera efter att mötesprotokoll har publicerats på föräldraföreningens hemsida. I samband med höstens föräldramöten samlas epost för klassrepresentanterna in till sekreteraren.

§82. Nästa möte

Fredrik bokar möte den 30 augusti för uppstarts möte inför hösten.