Styrelsemöte 23-02-20

Dagordning

§268. Mötets öppnande
§269. Godkännande av dagordning
§270. Föregående protokoll
§271. Kassören
§272. Musiklärarna
§273. Webbsidan
§274. Stipendier och resa
§275. Kommande arrangemang
§276. Övriga frågor
§277. Nästa möte
§278. Mötets avslutande

§268. Mötets öppnande

Mötet öppnas

§269. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

§270. Föregående protokoll

Vi har inte kunnat läsa tidigare protokoll eftersom webbsidan legat nere. Beslöts att sekreterare mailar ut protokoll till styrelsen efter möten.

§271. Kassören

Kassören: Ansökan om resebidrag från nian har kommit in. De vill åka till Gotland 17-21 maj och söker bidrag för resa i nian + kulturtillägg, samt bidrag för tidigare inställd resa i sexan (enligt tidigare styrelsebeslut). De hoppas bland annat på sång i ruinen i Visby och utbyte med en lokal kör. Styrelsen beslöt att godkänna ansökan under förutsättning att klassen kompletterar ansökan med exakt antal resande samt på vilket sätt kulturbidraget ska användas till ett evenemang som kostar pengar. Nians representanter deltog inte i beslutet.

§272. Musiklärarna

Aime hade skriftligt berättat om kommande konserter och Alice fyllde i under mötet.

Anni Naumansson har anställts som vikarie för Alice. Hon kommer 13 mars och stannar ca 11 mån.

Ansökningsprov genomförs nu i veckan med 37 sökande, vilket är fortsatt förhållandevis lågt söktryck, liksom tidigare år en vikande trend. Teorier om orsaker: allmänt minskat intresse för musik, som märks även på gymnasiets estetlinjer, att kommunen begränsar möjligheterna att sprida information om utbildningen, att friskolor lockar elever som kanske annars sökt hit samt att Norrstrandsskolan i media uppmärksammats i negativa sammanhang de senaste åren. Styrelsen diskuterade hur trenden kan brytas och lyfte vikten av att kunna informera om profilen, att man kan lyfta positiva aspekter av att vara musikklasselev och att klasserna syns och hörs vid externa sjungningar. Alice konstaterade att de sjöng flera gånger i Mitt i city i höstas, men det verkar inte ha hjälpt…

Alice informerade om att skolbytesperioderna tagits bort, men att musikprofil undantas av kommunen, något som skolan ser negativt på och jobbar för att ändra. Styrelsen instämmer. Musikklasserna skulle vinna på att kunna fylla ev tomma platser när som helst under terminen.

§273. Webbsidan

Webbsidan har legat nere, men är nu igång igen. Vi har en ny ansvarig för sidan: Erik Hermansson, förälder i klass fyra. Tidigare sekreterare Håkan Liljegren som hade ansvar tidigare hjälper till med övergången. Vi behöver se över hur ägandet av webbsidan fungerar, eftersom den nu är direkt kopplad till f d sekreteraren.

§274. Stipendier och resa

Stipendiekommitté formas vid nästa styrelsemöte

§275. Kommande evenemang

Bordlades till nästa möte.

§276. Övriga frågor

Ändring i styrelsen

Pernilla Edström (klass 8) har lämnat styrelsen och ny representant blir Pär Ryen.

Möte med rektorer

Ordf Tomas Hedman och vice ordf Johann Larsson har kommande torsdag kväll ett möte med bitr skolledare Thomas Törnqvist och skolchef Johan Sjövall angående utredningen om musikklass som presenterades i höstas.

Styrelsen skickar med frågor om vad kommunen vill göra för att öka söktrycket till musikklass, hur kommunen ser på problemen med skolbytesperioderna samt hur man ska kunna sprida information om profilen på ett bra sätt.

Återkoppling från luciakonserterna

Mirjam Öberg från organisationen bakom Luciakonserterna i julas var adjungerad till mötet för att berätta om enkäten till föräldrar som deltog i arbetet med konserterna.

Det verkar vara första gången det genomförts en utvärderande enkät efter konserten. Det finns mycket kunskap som borde gå att lämna över. Mirjam gjorde enkäten och tog också initiativ till att digitalisera informationen som lämnas över mellan arrangörer år från år, för att förenkla kunskapsförmedlingen.

Enkäten fick 20 svar, mest positiva kommentarer. ”Roligt”, ”bra samarbete”, ”lagom många”, ”tydliga instruktioner, oftast”, ”det mesta funkade”.

Vad kan bli bättre? – att tidigare utse dem som ska jobba med konserten, framför allt produktionsgrupp. Se till att delta i höstens föräldramöten och informera tydligt och kroka upp folk redan där.

Dessutom nämndes en del mindre praktiska detaljer från konsertlokalen, som snarast ligger på KCCC, t ex att flera golv var smutsiga när vi kom och att medhörningsskärmar bakom scenen och i korridorerna inte var i funktion hela tiden.

§277. Nästa möte

Nästa möte 20 mars kl 18 i Musikhuset. Övriga möten i vår:

17 april, 8 maj, 15 maj (Vårkonsert, samling 1730 i Sundstaaulan) samt våravslutning 12 juni hemma hos ordförande.

§278. Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Vid protokollet: Tomas Hedman

Rulla till toppen