Årsmöte 171017

Närvarande:

Se bilaga

§1 Mötets öppnande

Anna-Karin förklarade mötet för öppnat

§2 Val av ordförande

Anna- Karin valdes till ordförande fram till punkt 10.1 och därefter tar nya ordföranden vid och Håkan Liljegren valdes till sekreterare

§3 Justerare

Till justerare valdes Lisa Lindblom och Maria Starrin

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Frågan besvarades med ett enhetligt ja

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Anna-Karin redogjorde för verksamhetsberättelsen (se bilaga 1)

Jeanette Alsér redogjorde för årets bokslut

§7 Föredragning av revisorernas berättelse

Anna-Karin redogjorde för revisorernas berättelse.

§8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§9 Beslut om årsavgift

Årsavgiften beslutades att fortsatt vara 100:- / år

§10 Personval

 1. Val av ordförande
  Till ordförande valdes Cathrine Kvarnström
 2. Val av vice ordförande
  Till vice ordförande valdes Carl-Henrik Ljungqvist
 3. Val av kassör
  Till kassör valdes Per Johansson
 4. Val av två revisorer
  Ordinarie Erik Sundström och suppleant Jessica Johansson
 5. Val av styrelsemedlemmar
  För 4C invaldes Thomas Hedman och Malin Skogar
  För 5C invaldes Lisa Lindblom in som suppleant

§11 Stadgar

Inga ändringar av stadgarna var föreslagna.

§12 Verksamhetsplan

Cathrin redogjorde för årets verksamhetsberättelse (se bilaga 2) som fastslogs

§13 Valberedning

Till valberedning för kommande år valdes Thomas Gantelius och ytterligare någon förälder från 8G.

§14 Behandling av motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit

 

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§16 Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat