Styrelsemöte 21-03-08

Närvarande:

Tomas Hedman
Fredrik Lindholm
Jessica Johansson
Michael Andersson
Aime Gummeson
Moa Näsström
Malin Skogar
Magnus Ståhl
Daniel Grindelid

Dagordnign

§47. Mötets öppnande

§48. Godkännande av dagordning

§49. Föregående mötesprotokoll

§50. Kassören

§51. Rapport från möte med rektorer

§52. Musiklärarna

§53. Klassresa

§54. Övrigt

§55. Nästa möte

 

§47. Mötets öppnande

Alla kallade är inte närvarande, men Fredrik öppnar mötet kl 18.04 och hoppas att de som tänkt dyka in dyker in.

§48. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

§49. Föregående mötesprotokoll

Fredrik går igenom mötesprotokollet från 21-02-01.  Mötet godkänner föregående mötesprotokoll.

§50. Kassören

Kassören har fått tillgång till kassan hos Nordea. Kassören har fört över musikstipendier enligt Aimes önskemål.

Fredrik bryter in och hälsar Magnus Ståhl välkommen som representant för årskurs 4 och går igenom kort var styrelsearbetet innebär och presenterar styrelsen och vad som är dess uppdrag.

§51. Rapport från möte med rektorer

Fredrik rapporterar från Fredriks och Tomas senaste möte med rektorerna:

Mobbing och friktion mellan övriga klasser och musikklasser

Rektorerna är medvetna om att det finns friktion mellan övriga klasser och musikklasser och att det behöver hanteras för att inte gå över styr eller bli mobbing.

Det är väldigt få sökande till musikklasserna och det är en nedåtgående trend

Det är svårt för rektorerna, som båda två är nya på sin post, att ha koll på historien och skäl till varför musikklasserna finns och vad de tillfört, varför de inte verkar kunna fokusera på frågan. De verkar inte ha relevant inblick eller vara tillräckligt insatta i vad musikklasserna tillfört under åren. Stämningen andas att man nu vill skapa likvärdighet i utbildningen på skolan genom att försämra förutsättningarna för musikklasserna istället för att jobba med likvärdigheten genom att öka möjligheterna för övriga klasser. Fredrik konstaterar att vi bör ha ytterligare samtal mellan rektorerna och styrelsen för att få frågan på dagordningen även hos rektorerna.

Mötet får fråga om vilket styrelsemöte vi önskar kalla rektorerna till. Mötet beslutar att kalla rektorerna till maj-mötet så hinner Fredrik och Tomas ha ytterligare ett möte med rektorerna.

§52. Musiklärarna

Aime förmedlar att varje klass ska spela in  i Tingvallakyrkan istället för vårkonserten som under normala, icke-pandemiår. Detta ska läggas ut på norrstrands musikklassers YouTube-kanal.

Uppsjungning för 4:orna sker en och en, men ändå glädjande nog på plats. Det har varit pirrigt och nervöst för de sökande att inte få ha sällskap på uppsjungningen, men det har trots allt gått bra.

§53. Klassresa

Inget konkret har ännu inkommit.

§54. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

§55. Mötets avslutande

Fredrik tackar för mötet och hälsar oss välkomna om en månad igen.