Styrelsemöte 21-05-10

Dagordning

§65. Mötets öppnande

§66. Godkännande av dagordning

§67. Diskussion med rektorer och utbildningschef kring framtiden för Musikklasserna.

§68. Föregående mötesprotokoll

§69. Kassören

§70. Rapport från möte med rektorer

§71. Musiklärarna

§72. Klassresa

§73. Övrigt

§74. Nästa möte

§65. Mötets öppnande

Fredrik öppnar mötet kl. 18.01 med att introducera hela mötet till dess syfte och upprinnelsen till varför skolans rektorer och Karlstad kommuns utbildningschef är inbjudna.

§66. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes aldrig av mötet.

§67. Diskussion med rektorer och utbildningschef kring framtiden för Musikklasserna

Michael L adresserar frågan kring varför söktrycket har minskat från år till år. Rektorerna har nu valt att fokusera på språkförbistring och tillgänglighet kring materialet för personer med annat modersmål. Kontakter har tagits med t ex Kronoparksskolan för att medvetliggöra även den målgruppen om att det finns möjlighet att läsa musikprofil.

Musikprofilen är inte så etablerat internt på skolan och de upplever att det inte finns en så stor kunskap och förståelse hos övriga elever om hur musikprofilen används i utbildningen och hur hela skolan kan få nytta av att den finns. Verktyg kan vara konserter och andra uppvisningar internt på skolan.

Tomas H konstaterar att det inte svarar på varför söktrycket minskat och att det behöver adresseras på ytterligare sätt.

Malin lyfter ett det bör vara en kommunikationsfråga för Karlstad kommun. Den långa historia som finns av att musikklasserna erbjuder Karlstad kommuns innevånare olika typer av högkvalitativt kulturutbud bör har ett värde och att det finns mycket att vinna på att ta tillvara på de saker som vi redan har och som är så unikt.

Michael L härför minskningen till att det är pandemi. Malin konstaterar att frågan adresserades redan till Alf, långt innan det fanns en pandemi att ta hänsyn till.

Johan S lägger fram att kommunikationen kan vara så mycket och att det absolut viktigast är att ungdomarna själva kommunicerar på ett positivt sätt kring musikprofilen.

Magnus Sjödin ser att de flesta sökande är från Hagaborgsskolan och att de troligast beror på att de känner till profilen väl. Alice lägger till att många som söker är även elever från Kroppkärrskolan, som ju också är en skola som ligger nära. Det finns även många som kommer från t ex en kör, p g a att det finns en körledare som berättar om att Norrstrandsskolans musikklasser.

Michael L tänker att man också kanske behöver vara beredd att bredda profilen och att profilen så som den kan se ut idag kan behöva revideras för att möta kommande elevers intresse.

Malin L Skogar hoppas att andra musiklärare ska kunna rekommendera musikklass, men konstaterar också att skolsystemet och skolpengen inte gynnar den typen av förfarande. Aime förstår att det inte går att ”ragga” elever på samma sätt som tidigare och att frånfället av möjligheten till att på ett konfliktavert sätt genomföra rekryterande konserter inför skolval naturligtvis har gjort att söktrycket minskat. Michael L tillägger att alla har rätt att känna till profilerna och alla ska ha rätt att söka och att det går att kommunicera verksamheten till andra skolor utan att det hamnar i konflikt.

Johan S säger att det är en socioekonomisk faktor kring vilka som söker och känner till Norrstrands musikklasser. Vi missar många grupper som idag inte känner till eller våga söka.

Michael L ser att det är en spridning mellan klasserna. Musikklasser når högre och längre än övriga klasser. Rektorerna har i sitt uppdrag att titta på skillnader och anledningar. Det pågår dock inget förändringsarbete med att göra något kring musikklassverksamheten inför HT-21.

Johan Sjövall säger att det finns en tydlig koppling mellan de betyg och meritvärden som man får när man lämnar nian hänger ihop med socioekonomiska faktorer. Frågeställningen kring likvärdighet skulle möjligen lösa sig automatiskt genom att man får in sökande från flera områden.

Fredik L frågar kring om det finns några idéer kring hur musikklassverksamheten ser ut ur ett längre perspektiv. Magnus Sjödin förhåller sig pragmatiskt till frågeställningen och att det är svårt att sia om hur verksamheten påverkas av det fria skolvalet och andra politiska faktorer som är svåra att veta. Han vill ge de elever som går på hans skola den bästa möjliga utbildningen.

Om vi kan bredda så att fler ungdomar från flera stadsdelar i Karlstad kommun kan få ta del av musikklassernas utbildning så ser Johan S bara möjligheter i att ha en fortsatt stark utveckling av Norrstrandsskolans musikklasser. Däremot, om vi om ett antal år sitter med musikklasser med sökande bara från Hagaborg och Kroppkärrskolan så har vi problem med att grupperingen är för snäv.

För två år sedan erbjöds hela Norrstrandsskolan att se på musikklassernas genrep. Alice önskar att det skulle kunna vara något som erbjöds elever på andra skolor för att på ett konkret sätt kunna visa vad verksamheten innebär. Michael L är helt för att skapa forum för att låta andra elever ta del av verksamheten.

Michael A frågar: Vad gör vi konkret för att komma till rätta med söktrycket? Johan S konstaterar att det är svårt att veta vad som behöver göras konkret. Det fria skolvalet har gjort det svårare för profiler att hamna i fokus. Michael L säger att rektorer tar kontakt med andra rektorer för att hitta andra grupper som kan söka. Johan S jobbar med Kulturskolan och hur de ska kunna fånga upp fler elever från fler områden. En ingång kan vara att vidareodla intresset genom kulturskolans verksamhet.

Fredrik lyfter farhågan med att ett eventuellt ändrat elevens val skulle påverka musikklassprofilen menligt. Hur kan föräldraföreningen hjälpa till för att påverka så att detta inte förändrar verksamheten på ett dåligt sätt. Magnus Sjödin ursäktar sig för att kanske vara raljant, men att det bästa är om vi engagerar oss politiskt och driva opinion då detta är ett nationellt beslut. Det är dock inte något som är beslutat kring elevens val ännu även om det är något som Magnus Sjödin ”bettar på” att det kommer att genomföras. Michael L och Johan S finner dock att det inte finns något bra i att spekulera kring vad som eventuellt behöver göras innan beslut faktiskt är taget eftersom att vi faktiskt inte känner till vad som faktiskt kommer att bestämmas ännu. Men oavsett vad så tror Johan S att ”det ska nog gå att lösa”.

Fredrik L konstaterar att det går att föra den här typen av samtal länge men att vi är nöjda med den dialog vi fått tillstånd och tackar för Johan S, Michael L och Magnus Sjödins medverkande.

Rektorer och utbildningschefen lämnar mötet kl 19.16

Fredrik tolkar resultatet av samtalet som att om vi fyller klassen med goda elever från flera upptagningsområden så har vi inga problem. Om vi däremot börjar få få elever från ett snävt upptagningsområde så kommer verksamheten att ses över. Aime tror att de fortfarande inte riktigt vet vad musikklasserna är, men att de uttrycker sig som att de vet. Det är synd att det är ett pandemiår och att det inte går att riktigt visa vad verksamheten är.

Baserat på utkomsten av mötet så beslutar mötet för att vi ska avvakta att gå vidare med eventuella åtgärder och se hur de tänker och agerar i och med kommunikationen med andra skolor.

§68. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från förra mötet gicks inte igenom.

§69. Kassören

Jessica konstaterar att inget har hänt sedan förra mötet.

§70. Rapport från möte med rektorer

Inget att rapportera utöver det som tidigare rapporterats.

§71. Musiklärarna

Vi ska spela in i Tingvallakyrkan med alla från 4:an till 9:an fast i olika grupper. Det ska klippas ihop till en film. 9:an ska spela in en film med olika låtar som de upplevt mellan 4:an till 9:an. Aime konstaterar att 9:an i år har tappat lite av glöden. De upplever ambivalens.

8:orna har jobbat med ett ensambelprojekt som kommer att spelas in och tillgängliggöras för föräldrar och andra.

Aime tycker att Sundstagymnasiet är duktiga på att lyfta skolan. De är bra att snegla på för att inspireras till att veta vad vi skulle kunna göra från Norrstrand för att kommunicera ut skolans verksamhet.

§72. Klassresa

Niornas klassresa blir inte av p g a pandemiläget och de utreder vad de ska göra i stället. Maria Starrin återkopplar till Fredrik L när det finns något mer att jobba med.

§73. Övrigt

Stipendier: Vi har fått in ansökningar för tre stipendier. Vid nästa möte behöver vi ta formellt beslut om utbetalning av dessa.

Det ska även tas beslut om kompisstipendier. Dessa kommer att delas ut på skolavslutningsdagen i klasserna.

§74. Nästa möte

Fredrik L gillar hur vaccinationerna i Värmland går och att det ser lovande ut för att kunna få genomföra en luciakonsert i höst. Tack för ett bra möte. Nästa möte är redan bokat och ligger i kalendern hos berörda. Med det avslutas mötet kl. 19.55.

Rulla till toppen