OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-08-30

Närvarande:

Daniel Grindelid
Fredrik Lindholm
Michael Andersson
Tomas Hedman
Magnus Ståhl
Alice Jurström
Aime Gummeson
Moa Näsström

Dagordning

§83. Mötets öppnande

§84. Godkännande av dagordning

§85. Föregående mötesprotokoll

§86. Kassören

§87. Musiklärarna

§88. Inför årsmötet: ordf, revisor

§89. Övrigt

§90. Nästa möte

§91. Mötets avslutande

§83. Mötets öppnande

Fredrik öppnar mötet kl. 18.01 med att förmedla att det på kort varsel har blivit lite avhopp till dagens möte.

§84. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes genom att Fredrik frågar om dagordningen är ok. Mötet finner att den är ok.

§85. Föregående mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll godkändes enhälligt av mötet.

§86. Kassören

Det finns inte mycket att rapportera från kassören inför det här mötet. Kassören får mer utrymme på nästa möte.

§87. Musiklärarna

Högstadiet kommer att ha sina föräldramöten via Teams. Vi får länkar från Aime så att vi kan delta från föräldraföreningen. Mellanstadiet har inte fått helt klart med hur föräldramöte ska genomföras, men Aime vill gärna att det blir ett möte så att inte all information blir skriftlig.

Rektorerna medger att vi får länka till vår sida inför skolvalet så att personer som ska söka får reda på vad musikklasserna är. Det är begränsat i övrigt vad man får göra marknadsföringstekniskt. Musiklärarna försöker få till lite marknadsföring vid sjungning i kyrkor etc men det är fortfarande mycket som inte öppnat upp ännu.

I höst kommer man att få blanda personer från olika årskurser för att få lite mer dynamik och relationer mellan klasserna. Det finns ännu inget storkör planerat.

Utgångspunkten är att vi kommer att få genomföra en luciakonsert, men det kommer inget tydligt besked från rektorer även om inget annat är sagt ännu.

Rektorerna har fått klart med samarbete med Kronoparksskolan och Aime och Alice jobbar på att ta fram olika aktiviteter med instruktioner från rektorerna. Det är dock inte enkom klara och tydliga besked i hur vi ska gå framåt med uttagningar, tester och profilens ambitionsnivå. Det är svårt för Aime och Alice att förstå hur de ska forma idéer och annat som kommer fram i samtalen till aktiviteter som tar utbildningen i den riktning som behövs.

Terminsuppstarten har varit rörig. Mycket jobb med kommunikationen mellan mellanstadiet och högstadiet och mycket som är nytt med nya rektorer. 4:orna har många lärare och det är otydligt vem som bär huvudansvar etc.

§88. Inför årsmötet: ordf, revisor

Fredrik påminner om att årsmötet är den 25 oktober och att vi ska välja ordförande och komplettera med en revisor som ej blev vald vid förra årsmötet.

§89. Övrigt

Daniel påminner om att han ska skicka ut länk till mötesprotokoll till föräldrarepresentanter och att det ska samlas in adresser så att de finns sammanställt efter föräldramötena.

Föräldrarepresentanter som vi känner till just nu:

Åk 4: vakant, vakant
Åk 5: Magnus Ståhl, vakant
Åk 6: Claes Andersson, vakant
Åk 7: Moa Näsström, Pernilla Edman
Åk 8: Tomas Hedman, vakant
Åk 9: Michael Andersson, Fredrik Lindholm

Alice lyfter fråga om produktionsgruppen och om den känner till att den finns trots att det inte just var några produktioner förra året. Fredrik antar att den finns kvar och att den startar upp när vi börjar planera produktion.

§90. Nästa möte

Nästa möte är schemalagt till måndag 11 september kl. 18.00.

§91. Mötets avslutande

Fredrik konstaterar att vissa möten är långa och andra är inte fullt så långa och att det här var ett något kortare. Mötet avslutas i god stämning kl. 18.37.