Årsmöte 22-10-17

Dagordning

§212 Mötet öppnas
§213 Val av ordförande samt sekreterare
§214 Fastställande av dagordning
§215 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§216 Justerare
§217 Verksamhetsberättelse och bokslut
§218 Revisionsberättelse
§219 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§220 Beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2023-2024
§221 Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
§222 Utredning om musikklasserna
§223 Verksamhetsplan
§224 Stadgar
§225 Behandling av motioner och förslag
§226 Övriga frågor
§227 Mötet avslutas

 

§212 Mötet öppnas

Tomas förklarar mötet för öppnat kl. 18.06

§213 Val av ordförande samt sekreterare

Mötet väljer Tomas till mötesordförande och Daniel till mötessekreterare.

§214 Fastställande av dagordning

Mötesordföranden frågar om någon har några frågor eller synpunkter på dagordningen. Inga synpunkter inkommer. Dagordningen anses av mötet vara fastställd.

§215 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet anses av mötet vara behörigt utlyst.

§216 Justerare

Mötet väljer Nils Karlström och Jessica Johansson till justerare.

§217 Verksamhetsberättelse och bokslut

Tomas Hedman läser upp verksamhetsberättelsen för 2021 och 2022 i sin helhet.

Jessica redogör för föreningens bokslut och belyser de viktigaste posterna. Resultatet för verksamhetsåret hamnade på omkring 31 853 kr, ganska exakt lika mycket som förra året fast med plustecken. Jessica gör menande att föreningen har en god ekonomi.

§218 Revisionsberättelse

Per Johansson redogjorde för sin granskning av föreningens bokslut och föreslog att bevilja ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§219 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enligt revisorns förslag.

§220 Beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2023-2024

Årsavgiften är 150 kr. Mötet finner att beloppet är relevant för kommande verksamhetsår. Mötet beslutar att årsavgiften för 2023-2024 ska vara 150 kr.

§221 Val av styrelsemedlemmar samt revisorer

A. Revisor

Valberedningen föreslår Mattias Fröding till revisor. Mötet väljer Mattias Fröding till revisor för Norrstrandsmusikklasser

B. Styrelserepresentanter

Valberedningen föreslår Michael Andersson från 4C och Lina Helgerund från 4C som styrelserepresentanter. Mötet väljer Michael och Lina till styrelserepresentanter.

C.  Vice Ordförande

Tomas föreslår Johanna Larsson till Vice Ordförande. Mötet väljer Johanna Larsson.

 

Tomas tackar i samband med nyval även av Michael Andersson som avslutar sitt styrelseuppdrag i och med årsmötet.

§222 Utredning om musikklasserna

Tomas redogör för utredningen som genomförts av utbildningsförvaltningen under hösten och konstaterar att frågeställningarna som lyfts i utredningen på intet sätt är utredda och att åsikten i allmänhet hos representanter för musikklasserna är att rapporten är otydligt underbyggd med brister i faktaredovisningen och delvis svårtytt syfte i många delar. Mötet kommenterar med invändningar och frågor kring innehållet i utredningen och vill gärna bidra till att den resulterar i positiva effekter för musikklasserna framåt. Mötet uppdrar åt styrelsen jobba vidare i processen runt utredningen. Styrelsen kommer att ge en skriftlig kommentar på innehållet och förmedla till utbildningsförvaltningen.

§223 Verksamhetsplan

Tomas går igenom verksamhetsplanen för kommande läsår.

Verksamhetsplanen inför 2022-2023 godkänns av mötet.

§224 Stadgar

Inga förslag för förändringar kring stadgar har inkommit.

§225 Behandling av motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

§226 Övriga frågor

Mötet har inga övriga frågor.

§227 Mötet avslutas

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat kl. 18.54. Mötet avslutades i god stämning.

Rulla till toppen