Styrelsemötet 22-10-17

Dagordning

§228. Mötets öppnande

§229. Godkännande av dagordning

§230. Fastställande av styrelse/firmateckngare

§231. Föregående mötesprotokoll.

§232. Kassören

§233. Luciakonserterna

§234. Musiklärarna

§235. Övriga frågor

§236. Mötets avslutande

§228. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat kl. 19.06.

§229. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§230. Fastställande av styrelse/firmatecknare

Nya representanter för 4:an är Lina Helgerud och Michael Andersson.

Ordförande och Kassör sitter kvar som firmatecknare.

Annika Englund har tackat ja till att vara revisorsuppleant.

§231. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet.

§232. Kassören

Kassören konstaterar att rapporteringen från årsmötet är oförändrad även under det efterföljande styrelsemötet.

§233. Luciakonserterna

Maria Bryggegård rapporterar att det fortfarande saknas personer i produktionsgruppen. Så snart de finns på plats så kommer planeringen att dra igång. Vi är ungefär två veckor efter önskad planering i dagsläget. Annika Englund tackar under styrelsemötet ja till att att finnas med i produktionsgruppen.

Tomas har idag skrivit under avtalet för genomförandet av Luciakonsert tillsammans med Wermland Opera.

Tomas skoglund lämnar mötet för en skjutsning kl. 19.20.

Maria påpekar vikten av att få ihop funktionärer till konserten när funktionärsgruppen har tagit fram funktionärsplanen. Klassrepresentanterna behöver driva in namn från alla klasser så att listorna fylls så fort som möjligt.

Inga större inköp är planerade för konserten.

Tisdag 25/10 kl. 10.00 släpps biljetterna online för alla. Biljetterna kommer dock inte marknadsföras förrän det finns tryckta affischer, som kommer att ske efter biljettsläppet.

§234. Musiklärarna

Aime berättar att:

  • Aime har haft några möten med nya rektor Thomas. Aime har förmedlat alla noteringar hon har gjort kring utredningen till Thomas. Thomas har fömedlat att de kommer att förmedla ett svar i utredningen.

Maria Bryggegård lämnar mötet kl. 19.29

  • Informationsmötesmaterialet för att upplysa de som går i 3:an om hur man ansöker och vad det innebär ska översättas och uppdateras för att vara tillgängligt för och attrahera fler. Arbete med detta pågår.

§235. Övriga frågor

Magnus Ståhl frågar om musikklasströjorna. Magnus dotters tröja börjar bli för liten. Aime kommunicerar att man kan anmäla behovet till musiklärarna så ombesörjer de att ny tröja förmedlas när behov uppstår.

§236. Nästa möte

Tomas mailar ut info om nästa möte.

§237. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet kl 19.47.

Rulla till toppen