Styrelsemöte 23-04-17

§1 Mötet öppnas

Tomas Hedman öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

§3 Godkännande av tidigare protokoll

Mötet godkänner föregående mötets protokoll.

§4 Kassören

Jessica Johansson har inte fått in något kompletterande underlag från åk 6 för att kunna betala ut
bidraget till deras skolresa. Det saknas bland annat uppgifter om antal elever som ska åka med och
lite om vad dagarna kommer innehålla. Magnus lovar att påminna klassföräldrarna om att underlaget
måste skickas till Jessica.

Åk 9:e har inte lämnat in något underlag som beskriver klassens musikaliska bidrag under skolresan. I
underlaget som klassen har lämnat in finns några alternativa aktiviteter men det framgår inte vad
klassen avser att genomföra. Styrelsen beslutar att om 9:an önskar bidrag för musikalisk aktivitet á
500kr per elev behöver de komma med ett mer konkret underlag som beskriver vad de avser att
göra. Aime kontaktar klassen och ber att de skriver ihop ett mer utförligt underlag för kostnaderna
för hela resan samt en beskrivning av planerad musikalisk aktivitet.
Inför kommande år är det bra om styrelsen ser över och förtydliga skrivningen gällande kriterierna
för kulturbidraget så att det tydligt framgår vad som krävs av eleverna för att kunna beviljas det extra
bidraget.

§ 5 Biträdande skolledare, Tomas Törnquist

Tomas T inleder med att informera om att stämningen på skolan är lugnare nu jämfört med tidigare
år. För skolan är det viktigt att alla ska kännas sig trygga.

Ansökningsprocessen till musikklasserna är öppen igen för kompletterande antagningar till
musikklasserna. Önskemålet från skolan är att kunna ha en löpnade ansökning. Det skulle underlätta

både för elever som önskar byta till musikklass och för musiklärarna. Ansökningstiden är öppen nu till
i början av maj. Aime kommer lägga ut information på Facebook sidan inom kort.

Tomas jobbar för att musikprofilen ska bli mer av en angelägenhet för hela kommunen och inte bara
för Norrstrandskolan. Han upplever att synen på musikprofilen är lite mer positiv nu, även om
söktrycket är lägre. Utifrån ett vidare perspektiv börjar branschen att se en förändring av kvaliteten
bland svenska musiker och att nivån blir något sämre än jämfört med musiker utbildade i andra
länder. Värdet av att satsa på musik redan från unga år har betydelse och är viktigt för utvecklingen
framåt. Något som är positivt för skolans arbete.

Tomas uppmanar alla vårdnadshavare att ha lite mer och bättre koll på hur barnen/ungdomarna
agerar på sociala medier. Det skrivs och sprids mycket och snabbt. Skolan får reda i mycket som sker
på via sociala medier. Han ger exempel på klasschattar som skapas där andra utanför skolan också
kommer in och deltar i chattarna. Skolan kommer att fortsätta att prata om att påminna eleverna om
vikten av att vara schyst i sociala medier.

§ 5 Musiklärarna

Aime berättar att Annie har kommit in bra i verksamheten.

Det planeras för konserter för 4c och någon form av framträdande för 6:an, som avslutning av
mellanstadietiden. Aime har ställt frågan till åk 8 om det vill sälja fika på vårkonserten. Hon inväntar
svar från klassen.

Ansökningsperioderna styr lite möjligheten att fylla på klasserna. Det är tydligt inte minst i nuvarande
k 8, som är en liten klass. Byte av skola påverkar ekonomin för respektive skola så det är ingen
självklarhet att hela kommunen ser positivt på att elever söker till musikklass. Idag är det inget direkt
söktryck till klasserna. En förändring som är nödvändig är att marknadsföra musikprofilen mer och att
riktad information skickas hem till vårdnadshavarna inför skolval i åk 4. Ansökningsrutinerna fungerar
inte riktigt ändamålsenligt idag. Föräldraföreningen kan inte påverka processen då ansvaret för
processen ligger på skolledningen och centralt på förvaltningen.
Den 22 maj kommer det vara föräldramöte för den nya åk 4c. Tomas Hedman kommer att vara med
och informera om föräldraföreningen.

Information om stipendierna har skickats ut till åk 9 och kommer skickas ut till 7:an och 8:an.
Kompisstipendiet har eleverna fått information om. Jessica köper in biokort att dela ut till ”vinnarna”.
Aime jobbar för att få ihop musiker till vårkonserten. Hon kollar också på lösningar för ett bra ljud till
ett rimligt pris. Jessica påtalar att det är bra med ett tydligt underlag för vilka och hur mycket
ersättning som ska betalas ut till musiker och för ljudet. Jessica har köpt in biljetter och fixar QR-
koder för entrébiljetter till konserten. Styrelsen har ansvar för att sälja och riva biljetter.

§6 Webbsidan

Styrelsen beslutar att bjuda in vår nye webmaster Erik Hermansson till nästa möte för att
tillsammans fundera på hemsidans layout och hur vi på bästa sätt kan använda och utveckla
hemsidan.

Tomas har kollat upp lite mer angående GDPR utifrån lämpligheten att styrelsens protokoll ligger
tillgängliga på hemsidan. Enligt Karlstads stadsjurist, som Tomas pratat med, är det lite problematiskt
att ha protokollet tillgängliga för alla utifrån att det i protokollen kan nämnas andra personer än de
som aktivt gett medgivande till att delta i styrelsens arbete och protokoll.

Ett perspektiv är att protokoll har både en informativ del och en mer juridisk del. Kanske kan vi lägga
protokollen i sin helhet på en låst del av hemsidan? Årsberättelser och en kortfattad information från
mötena kanske kan räcka som information tillgänglig för alla intresserade. Styrelsen beslutar att
fortsätta diskussionen om var och hur protokollen ska publiceras i samband med den fortsatta
diskussionen om utformning och användning av hemsidan.

§7 Nästa möte

Nästa möte är måndag den 8:e maj, kl 18.00.

§8 Mötet avslutas

Tomas avslutar

Rulla till toppen